WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>

WIJ ZEGGEN SAMEN MET U NEEN TEGEN EEN RUILVERKAVELING IN GOOIK

02-04-2016 00:00

Optimaal gebruik maken van de bestaande voetwegen zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen is een veel goedkopere oplossing.We hadden het reeds eerder over de noodzaak van een referendum of meer bepaald een volksraadpleging als de meest democratische manier om uit te wijzen of een ruilverkaveling in Gooik al dan niet wenselijk is.

Als nieuwe positief liberale en socio-culturele beweging in Gooik wensen wij van Forza-Azura een ernstige poging te ondernemen om een volksraadpleging over dit thema af te dwingen.

Deze mogelijkheid wordt uitdrukkellijk in het gemeentedecreet voorzien.

De plannen om in Gooik een ruilverkaveling te realiseren dateren reeds van voor de gemeenteraadsverkiezingen, doch wie daar echt vragende partij voor is blijft een groot vraagteken.

Het betreft hier andermaal een zeer duur project waarvan het nut allesbehalve duidelijk is , maar waar wel een duizelingwekkend kostenplaatje van 17.899.084,10€ aan verbonden is, waarvan het aandeel van de gemeente Gooik zelf maar liefst 2.256.090,34€ bedraagt.

Een veel goedkopere oplossing bestaat er in optimaal gebruik te maken van het bestaande voetwegennetwerk zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen.

De voorliggende plannen zijn niet definitief aangezien er nog een openbaar onderzoek komt. Daarbij is evenwel de inspraak van niet-landbouwers ver zoek, terwijl her en der nieuwe voetwegen opduiken pal naast de perceelsgrenzen van particuliere eigendommen met als resultaat een serieuse waardevermindering van de eigendom. Zowel de Gooikse milieuraad als cultuurraad bracht negatief advies uit en zijn voorstander van een referendum.
Herkent U ook bovenstaand schilderij " De Oogst" van Breugel, door de bestuursmeerderheid in haar nieuwsbrief gebruikt om het educatief centrum De Paddenbroek te bewieroken , zonder daarbij ook maar met een woord over de bodemverontreiniging te repppen?

Los van het feit dat dit tafereel zich geenszins afspeelt in het domein Paddenbroek , doch wel op een akker in het nabijgelegen Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek , is dit een zeer mooie illustratie van de ongeschonden Pajottenlandse landschapselementen die we ook nu nog in Gooik kunnen terug vinden.

Als de leden van onze bestuursmeerderheid zo weg zijn van de taferelen en nog quasi intact bestaande landschappen zoals terug te vinden in de werken van Breugel en diens tijdgenoten , kan men zich terdege de vraag stellen in welke mate men nog ernstig als bestuursmeerderheid achter het ruilverkavelingsproject kan blijven staan.

Wij van Forza-Azura zijn voor het behoud van de bestaande landschapselementen, die ontegensprekelijk tot ons erfgoed behoren, en de maximale benutting van de thans nog bestaande voetwegen, zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen.

Wenst U de actie van Forza-Azura te ondersteunen om mee de petitie voor een volksraadpleging te ondertekenen om zo een halt toe te roepen aan dit geldverslindend en landschapruïnerend project kan U ons gerust conctacteren.

Elke inwoner van Gooik kan vanaf de leeftijd van 16 jaar de petitie ondertekenen.

Opgelet: Het invullen van onderstaande enquête mag , maar veel belangrijker is het ondertekenen van de petitie.

Wij danken U alvast voor uw medewerking.

Het Forza-Azura team


Het ontwerpplan en andere informatie is terug te vinden op www.vlm.be