WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>

UPDATE :PADDENBROEK: het complete verhaal.

11-04-2016 12:58

UPDATE: De vervuilde zone werd ondertussen door de Bodemkundige Dienst van België afgebakend en momenteel wordt een rapport over een en ander opgesteld.

 

zoals ondertussen bekend werd het eigenlijke bouwvallige gebouw van het zogenaamde educatief centrum De Paddenbroek in december 2014 aangekocht door de gemeente Gooik voor de fikse prijs van maar liefst 500.000 €. Het betrof hier een constructie waarbij eerst de VLM dit gebouw aankocht van de oorspronkelijke eigenaar om het vervolgens door te verkopen aan de gemeente Gooik.

Nochtans wezen de destijds genomen grondstalen op een belendend terrein volgens de bevindingen van de Bodemkundige Dienst van België toen reeds uit dat de bodem zwaar vervuild is.

 

Het is een publiek geheim dat de boomgaard van het domein "Paddenbroek" destijds aangelegd werd op het vroegere tramstort en blijkbaar is naar aanleiding van de aankoop ook de VLM zich plotseling bewust gaan worden van dit probleem van bodemverontreiniging.

Immers werd in opdracht van de VLM in november 2014 door de Bodemkundige Dienst van België een oriënterend onderzoek uitgevoerd in de boomgaard van Paddenbroek. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel de grond als her grondwater zwaar vervuild zijn.

Als gevolg hiervan wordt de geldende procedure verder gevolgd en werd een beschrijvend onderzoek opgestart om na te gaan in hoeverre de vastgestelde vervuiling zich doorzet naar de aanpalende percelen. De bodemkundige dienst heeft zijn bevindingen overgemaakt aan de VLM, doch werd een en ander nog niet doorgestuurd aan OVAM aangezien volgens de desbetreffende kaart op de website van OVAM een en ander nog in de fase van een oriënterend onderzoek zit. Het is zeer de vraag waarom er hiermee meer dan een jaar getalmd wordt...

Men kan zich ook terdege afvragen waarom het gemeentebestuur niet logischerwijze het resultaat van dit onderzoek heeft afgewacht in plaats van in ijltempo de notariële akte te laten verlijden, temeer daar uit het thans voorhanden zijnde bodemattest blijkt dat op die plaats nooit eerder enig bodemonderzoek werd verricht.

Het is dan ook verbazingwekkend dat uitgerekend op het ogenblik dat er een oriënterend onderzoek start , de aankoop nog gauw definitief wordt gemaakt. Het toppunt daarbij is wel dat de bewuste aankoopakte een clausule voorziet waarbij de gemeente er zich akkoord mee verklaard dat de VLM tot geen vrijwaring gehouden is ,mocht achteraf aan de hand van een beschrijvend onderzoek (momenteel nog steeds aan de gang) blijken dat er toch bodemverontreiniging aanwezig is.

Met andere woorden neemt de gemeente Gooik hier alle financiële risico's op zich. Niet alleen is er de aankoopprijs van 500.000€ ,de studiekosten van 74.000€. en de verbouwingswerken van minstens 300.000 €, maar daar bovenop ook dus nog mogelijke saneringskosten.

Los van dit alles zal na de verbouwingswerken dit gebouw natuurlijk op een normale wijze onderhouden moeten worden zodat het prijskaartje alleen maar aangedikt wordt. Als klap op de vuurpijl gaat men ook nog eens  een glazen stolp over het  gebouw  plaatsen met nog maar een extra prijskaartje tot gevolg.

Wij hebben niets tegen het domein Paddenbroek op zich, maar zou het niet beter geweest zijn dergelijk project op te tillen naar het provinciaal niveau of het Gewestelijk niveau in plaats van enkel de Gooikse belastingbetaler hiervoor te laten opdraaien;

Hoe men het draait of keert het is en blijft voor de gemeente Gooik een zware financiële dobber en dit mag zeker niet ten koste gaan van de essentiële en prioritaire kerntaken van een gemeente zoals investeren in het deugdelijk onderhoud van de reeds bestaande infrastructuur.