WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>

DE RECHTSPOSITIEREGELING IN GOOIK BLIJFT DODE LETTER

04-08-2016 16:57

DREIGT DIT DE TOEKOMSTVISIE IN GOOIK TE WORDEN?


(" de parabel der blinden" - Pieter Breughel)

Recent werden onze mensen van Forza-Azura benaderd door een personeelslid van de gemeentelijke administratieve dienst, die er zijn beklag over maakt dat het gemeentebestuur weigert de door haar eigen gemeenteraad goedgekeurde rechtspositieregeling toe te passen.

Het zal je maar overkomen als personeelslid van niveau C , tewerk gesteld in de Gooikse administratie , als je in een situatie verzeild geraakt waarbij een collega van een hoger niveau B afwezig is ingevolge een langdurige ziekte en je verplicht wordt bovenop je eigen taken ook nog eens de taken van het afwezige personeelslid er bij te nemen.

In de door de Gooikse gemeenteraad goed gekeurde rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt deze situatie uitdrukkelijk geregeld in artikel 148. In dergelijke situatie heeft het betrokken personeelslid recht op een toelage van zodra de taak van het personeelslid van een hoger niveau gedurende dertig opeenvolgende kalenderdagen wordt waargenomen.

Het zieke personeelslid is al afwezig op de werkvloer sinds juni 2015 en vanaf september 2015 werden zijn taken onafgebroken en bovenop de eigen taken van de vervangende collega, door deze laatste uitgevoerd.

Ondanks  herhaalde en veelvuldige mondelinge verzoeken aan het gemeentebestuur werd hem gedurende al die maanden geen enkele toelage uitbetaald.

Ook een aangetekend schrijven begin juni 2016 bracht geen aarde aan de dijk en bleef zelfs onbeantwoord;

Als gevolg van het stilzitten van het gemeentebestuur is de situatie dermate geëvolueerd dat het betrokken personeelslid kategoriek weigert om nog langer de taken van zijn afwezige collega waar te nemen.

Het personeelslid legde zelfs klacht neer bij de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant en momenteel wordt de zaak onderzocht door het agentschap "binnenlands bestuur".

Als Positief liberale Partij protesteren wij met klem tegen deze gang van zaken. Het is totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de bestuursmeerderheid uitdrukkelijk weigert de voorziene toelage uit te betalen en hierdoor de door haar eigen gemeenteraad nochtans goedgekeurde rechtspositieregeling naar de prullenmand verwijst.

De rechtspositieregeling is uitgerekend tot stand gekomen om (rechts)zekerheid te scheppen en oplossingen te bieden in bepaalde probleemsituaties zoals het geval in kwestie wanneer de taken van iemand met een hogere graad door omstandigheden waargenomen worden door een collega met een lagere graad.

Het is in Gooik een publiek geheim dat wat het personeelsbeleid betreft het schoentje al langer knelt.

Meer bepaald worden personeelsleden uit de administratie niet automatisch vervangen door nieuwe krachten, wat op termijn uiteraard leidt tot een situatie waarbij de alsmaar complexer wordende taken op de schouders terecht komen van de nog overblijvende personeelsleden.

Dergelijke situatie kan onmogelijk tot in het oneindige worden vol gehouden en legt een zware hypotheek op één van de meest elementaire kerntaken van het gemeentebestuur, met name voorzien in een optimale dienstverlening naar de burger toe.

Het weigeren van de nochtans voorziene toelage is bijgevolg dan ook totaal onbegrijpelijk en allesbehalve motiverend voor het personeel.

Helaas moeten we vast stellen dat reeds jarenlang in de gemeente Gooik een struisvogelbeleid wordt gevoerd en er kwistig geld over de balk gegooid wordt voor de realisatie van tal van prestigeprojecten zoals recentelijk nog het dossier Paddenbroek.

Dit alles zou er niet mogen toe leiden dat de elementaire taken van de gemeente Gooik in het gedrang worden gebracht door op een verdoken manier op het nochtans onontbeerlijke personeel te besparen.

Wij van FORZA AZURA veroordelen deze lakse houding van de Gooikse bestuursmeerderheid en roept om naar de toekomst toe werk te maken van een noodzakelijke investering aangaande het personeel in plaats van andermaal hallucinante bedragen te gaan spenderen aan een of ander prestigeproject waarvan noch uw, noch onze portemonnee beter  van wordt , wel integendel loert er hoogstwaarschijnlijk na de gemeenteraads-verkiezingen andermaal een nieuwe belastingverhoging om de hoek.

Zet nu eindelijk eens de tering naar de nering en investeer de komende jaren in het broodnodige personeel zodat een optimale dienstverlening naar de burger toe kan gegarandeerd worden.

Het is totaal onaanvaardbaar dat het Gooikse gemeentebestuur de door haar eigen gemeenteraad goed gekeurde rechtspositieregeling naast zich neerlegt, terwijl een openbaar bestuur uitgerekend een voorbeeldfunctie hoort te vervullen door in de eerste plaats de regelgeving die ze zelf in het leven heeft geroepen te respecteren.Zoniet wordt op de meest flagrante wijze afbreuk gedaan aan de beginselen van behoorlijk bestuur zoals het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

De vele prestigeprojecten die elkaar in een ijltempo opvolgen vormen een ware aanslag op de gemeentekas met als onmiddellijk gevolg dat ook de uitvoering van het gewoon onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur in het gedrang komt.

Niettegenstaande dit alles gaat ook het door de gemeente georkestreerde feestgedruis onverdroten verder zijn gang.Feesten is plezant , daar niet van weg.

Maar wat als de fles plotseling dreigt leeg te raken en zelfs het glas van de grootste optimist niet langer halfvol blijkt te zijn. Gooik is immers Kanaa niet om het al dan niet gezuiverde water in wijn om te zetten.

Wellicht zal het onze gemeente dan op termijn vergaan zoals in het schilderij van Pieter Breughel " de parabel der blinden" (zie afbeelding) waarbij de ene de andere de gracht in trekt...

Wij van FORZA AZURA zullen blijven ijveren voor een nuttige besteding van uw zuur betaalde belastingcenten en waar nodig de vinger op de wonde blijven leggen.

Wie zich geroepen voelt om ons hierin op een positieve wijze bij te staan, is steeds welkom.

Donald STOCKMANS.